dostawa bezpłatna od 155 zł zamówione przed 22:00, wysłane dzisiaj! ocena klienta 3/5

Zasady i warunki

Ogólne warunki zakupów Thuiswinkel

Niniejsze Ogólne warunki handlowe niderlandzkiej organizacji Thuiswinkel (zwanej dalej: Thuiswinkel.org) zostały sporządzone w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Konsultacyjnej Grupy Koordynacyjnej ds. Samoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość podmiotu gospodarczego

Artykuł 3 - Zastosowanie

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie przeznaczonym na zastanowienie się

Artykuł 8 - Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego koszty

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 11 - Cena

Artykuł 12 - Zgodność i dodatkowa gwarancja

Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie

Artykuł 14 - Czas trwania transakcji: czas trwania, wypowiedzenie i odnowienie

Artykuł 15 - Płatność

Artykuł 16 - Procedura składania skarg

Artykuł 17 - Spory

Artykuł 18 - Gwarancja oddziałowa

Artykuł 19 - Przepisy dodatkowe lub inne

Artykuł 20 - Zmiany Ogólnych Warunków Zakupów na Gospodarstwie Domowym


Artykuł 1 - Definicje

Dla celów niniejszych warunków:

1. Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści lub usługi cyfrowe w związku z umową zawieraną na odległość, a towary te, treści lub usługi cyfrowe są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy zawartej między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą;
2. Termin odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;
3. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
4. Dzień: dzień kalendarzowy;
5. Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
6. Umowa na czas trwania: umowa o regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych na czas określony;
7. Trwały nośnik danych: każde narzędzie - w tym poczta elektroniczna - które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, które są do niego skierowane osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie w okresie dostosowanym do celu, dla którego informacja jest przeznaczona, i które umożliwia niezmienioną reprodukcję przechowywanych informacji;
8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie możliwości odstąpienia od umowy;
9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Thuiswinkel.org i oferuje konsumentom (dostęp do) treści i/lub usług cyfrowych na odległość;
10. Umowa zawierana na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży produktów, treści cyfrowych lub usług na odległość, na mocy której, do czasu zawarcia umowy włącznie, wyłączne lub wspólne korzystanie z jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy określony w załączniku I do niniejszych warunków; załącznik I nie musi być udostępniony, jeżeli konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do swojego zamówienia;
12. Technologia komunikacji na odległość: oznacza technologię, która może być wykorzystywana do zawarcia umowy, bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie.


Artykuł 2 - Tożsamość podmiotu gospodarczego

Trading Toppers B.V. handlujący pod nazwą/nazwami: Salontotal.pl
Adres służbowy: Kronenweg 2, 7051 HX Varsseveld, Holandia
Numer telefonu: +31-88-4554555
Dostępność: od poniedziałku do piątku od 09:00 do 21:00 i w sobotę od 10:00 do 16:00.
Adres e-mail: service@salontotal.pl
Numer Izby Handlowej: 62766066
Numer VAT (NL): NL854948843B01
Numer VAT (GB): GB369413965
Numer VAT (CH): CHE-395.650.126


Artykuł 3 - Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawartej na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób ogólne warunki mogą być postrzegane przez przedsiębiorcę i że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe na jego żądanie.
3. Jeżeli umowa zawierana na odległość jest zawierana elektronicznie, wówczas, w przeciwieństwie do poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi elektronicznie w taki sposób, aby konsument mógł łatwo przechowywać je na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami handlowymi w formie elektronicznej i że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie.
4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych warunków ogólnych zastosowanie mają również szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, przez analogię stosuje się akapit drugi i trzeci, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może zawsze powołać się na mający zastosowanie przepis, który jest dla niego najkorzystniejszy.


Artykuł 4 - Oferta

1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca korzysta ze zdjęć, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub oczywiste pomyłki w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
3. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki są związane z przyjęciem oferty.


Artykuł 5 - Umowa

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 4, umowa zostaje zawarta, gdy konsument przyjmuje ofertę i spełnia ustalone warunki.
2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę w formie elektronicznej, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną otrzymanie akceptacji oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
3. Jeżeli umowa jest zawierana drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przekazywania danych i zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument jest w stanie dokonać płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca może, w granicach prawa, poinformować się, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, jak również o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest uprawniony do odmowy zamówienia lub żądania, podając uzasadnienie, lub do dołączenia do realizacji specjalnych warunków.
5. Najpóźniej w momencie dostarczenia konsumentowi produktu, usługi lub treści cyfrowych przedsiębiorca prześle następujące informacje na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku:

a. adres siedziby przedsiębiorcy, na który konsument może składać skargi;
b) warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu go z prawa odstąpienia od umowy;
c. informacje na temat gwarancji i istniejącego serwisu posprzedażnego;
d) cenę zawierającą wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; w odpowiednim zakresie, koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy na odległość;
e. wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
f. jeżeli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.

6. W przypadku transakcji długoterminowych postanowienie zawarte w poprzednim ustępie ma zastosowanie jedynie do pierwszej dostawy.


Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Dla produktów:

1. Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta o podanie przyczyny odstąpienia, ale nie zobowiązuje go do podania przyczyny (przyczyn).
2. Okres możliwości odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia uprzednio wyznaczona przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała produkt, lub:

a. jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tym samym zamówieniu: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić realizacji zamówienia na wiele produktów o różnym czasie dostawy.
b. jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
c. w przypadku umów o regularną dostawę produktów w określonym czasie: dzień, w którym konsument lub osoba trzecia przez niego wyznaczona otrzymała pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku:

3. Konsument może rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, na okres czternastu dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta z pytaniem o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązuje go do podania przyczyny (przyczyn).
4. Okres możliwości odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia umowy.

Wydłużony okres możliwości odstąpienia od umowy dla produktów, usług i treści cyfrowych nie dostarczonych na materialnym nośniku w przypadku braku informacji o prawie odstąpienia od umowy:

5. Jeżeli Przedsiębiorca nie przekazał Konsumentowi wymaganej prawem informacji o prawie odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy kończy się po upływie dwunastu miesięcy od upływu pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy określonego zgodnie z poprzednimi ustępami niniejszego artykułu.
6. Jeżeli przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji, o których mowa w poprzednim ustępie, w terminie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie przeznaczonym na zastanowienie się

1. Podczas okresu refleksji konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje on lub używa produktu tylko w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, właściwości i funkcjonowania produktu. Punktem wyjścia jest tutaj fakt, że konsument może obsługiwać i sprawdzać produkt tylko w taki sposób, w jaki miałby do tego prawo w sklepie.
2. Konsument jest odpowiedzialny jedynie za jakiekolwiek obniżenie wartości produktu wynikające z obchodzenia się z produktem, które wykracza poza to, co jest dozwolone w ust. 1.
3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli przed zawarciem umowy lub w momencie jej zawierania przedsiębiorca nie udzielił mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia od umowy.


Artykuł 8 - Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego koszty

1. Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym przedsiębiorcę w okresie możliwości odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
2. Tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie trzeba tego robić, jeśli przedsiębiorca zaoferował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku przestrzegał okresu zwrotu, jeżeli zwróci produkt przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
3. Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli jest to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądną i jasną instrukcją dostarczoną przez przedsiębiorcę.
4. Ryzyko i ciężar dowodu w zakresie prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił, że konsument musi ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskazuje, że musi je ponieść sam, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu produktu.
6. Jeżeli konsument odstępuje od umowy po tym, jak wcześniej wyraźnie zażądał, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie są gotowe do sprzedaży w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, rozpoczęła się w okresie odstąpienia, konsument jest winien właścicielowi kwoty proporcjonalnej do tej części zobowiązania, którą właściciel wypełnił w momencie odstąpienia, w porównaniu z pełną realizacją zobowiązania.
7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonywaniem usług lub dostawą wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie są wystawione na sprzedaż w ograniczonej objętości lub ilości, lub dostawą centralnego ogrzewania, jeżeli:

a. przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi wymaganych prawem informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia; lub
b. konsument nie zwrócił się wyraźnie o rozpoczęcie świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub centralnego ogrzewania w okresie chłodzenia.

8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z całkowitym lub częściowym dostarczeniem treści cyfrowych niedostarczonych na materialnym nośniku, jeżeli:

a. nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy przed jej dostawą;
b) nie przyznał się do utraty prawa do odstąpienia od umowy w momencie wyrażenia zgody; lub
c. przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia od konsumenta.

9. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.


Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi elektroniczne powiadomienie o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie po otrzymaniu tego powiadomienia przesyła potwierdzenie odbioru.
2. Przedsiębiorca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument powiadomi go o odstąpieniu od umowy, zwraca wszelkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym wszelkie koszty dostawy, którymi obciążył go za zwrócony produkt. O ile Przedsiębiorca nie zaoferuje odbioru produktu we własnym zakresie, może odczekać do momentu otrzymania produktu lub do momentu wykazania przez Konsumenta, że zwrócił produkt, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.
3. Przedsiębiorca korzysta z tych samych środków płatniczych, których użył konsument w celu dokonania zwrotu, chyba że konsument zgodzi się na inną metodę. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
4. Jeżeli konsument wybrał droższą metodę dostawy niż najtańsza metoda standardowa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za tę droższą metodę.


Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć z prawa odstąpienia od umowy następujące produkty i usługi, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w ofercie, co najmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia.
2. Umowy zawarte podczas publicznej aukcji. Przez aukcję publiczną rozumie się metodę sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który uczestniczy lub ma możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji, pod nadzorem organizatora aukcji, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
3. Umowy serwisowe, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy:

a. wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
b. konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy tylko przedsiębiorca w pełni wykona umowę;

4. Wycieczki zorganizowane, o których mowa w art. 7:500 holenderskiego kodeksu cywilnego i umów przewozu osób; 
5. Zamówienia na usługi w zakresie zapewnienia zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje konkretny termin lub okres realizacji i nie dotyczy celów mieszkaniowych, transportu towarów, usług wynajmu samochodów i gastronomii;
6. 6) Umowy o pracę w czasie wolnym od pracy, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres ich realizacji;
7. Produkty wykonane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wykonane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji podjętej przez konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
8. Produkty, które mogą ulec szybkiemu pogorszeniu lub mają ograniczony okres trwałości;
9. Zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, a których pieczęć została złamana po dostawie;
10. Produkty, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami po dostawie;
11. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
12. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, z których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
13. Gazety, magazyny lub czasopisma, z wyjątkiem prenumeraty;
14. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na materialnym nośniku, ale tylko wtedy:

a. wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
b. konsument oświadczył, że tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy.


Artykuł 11 - Cena

1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.
2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które nie ma wpływu, o zmiennych cenach. To zobowiązanie do wahań i fakt, że wszystkie podane ceny są cenami docelowymi, zostanie podane w ofercie.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.
4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca tak postanowi i:

a. wynikają one z przepisów ustawowych lub postanowień; lub
b. konsument ma prawo do rozwiązania umowy z dniem, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.
5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług są cenami zawierającymi podatek VAT.


Artykuł 12 - Wykonanie umowy i dodatkowa gwarancja

1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz datą zawarcia umowy obowiązującymi przepisami prawa i/lub regulacjami rządowymi. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt jest odpowiedni do innego niż normalne zastosowanie.
2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń prawnych, które konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił swojej części umowy.
3. Dodatkowa gwarancja rozumiana jest jako każde zobowiązanie właściciela, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza to, do czego konsument jest prawnie zobowiązany, jeśli nie wypełnił swojej części umowy.


Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie

1. Przedsiębiorca będzie z największą starannością przyjmował i realizował zamówienia na produkty oraz oceniał wnioski o świadczenie usług.
2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał do wiadomości przedsiębiorcy.
3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, Przedsiębiorca jest zobowiązany do szybkiej realizacji przyjętych zamówień, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie jest realizowane lub jest realizowane tylko częściowo, konsument otrzyma powiadomienie o tym fakcie najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy i prawo do odszkodowania.
4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca niezwłocznie zwróci zapłaconą przez konsumenta kwotę.
5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu przedstawicielowi i poinformowania go o tym, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.


Artykuł 14 - Czas trwania transakcji: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie

Rezygnacja:

1. Konsument może zawrzeć umowę na czas nieokreślony, obejmującą regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, która to umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad jej rozwiązania oraz okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
2. Konsument może zawrzeć umowę na czas nieokreślony, która rozciąga się na regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie na koniec okresu nieokreślonego, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
3. Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich ustępach:

a. wypowiedzieć w dowolnym momencie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
b. wypowiedzieć je przynajmniej w taki sam sposób, w jaki zawarł je konsument;
c. zawsze kończy się z takim samym wypowiedzeniem, jakie przedsiębiorca sobie wyznaczył.

Rozszerzenie:

4. Umowa zawarta na czas określony, dotycząca regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
5. W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie codziennych wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism, może być milcząco przedłużona na czas określony do trzech miesięcy, jeżeli konsument na końcu przedłużonej umowy może rozwiązać ją z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Umowa zawarta na czas określony, dotycząca regularnej dostawy produktów lub usług, może zostać milcząco przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją w każdej chwili rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca. Okres wypowiedzenia nie przekracza trzech miesięcy, jeżeli umowa przewiduje regularne, lecz rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników.
7. Umowa zawarta na czas określony, dotycząca regularnej dostawy dzienników, wiadomości i tygodników (prenumerata próbna lub wprowadzająca), nie jest milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie z chwilą zakończenia okresu próbnego lub wprowadzającego.

Czas trwania:

8. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie jednego roku konsument może w każdej chwili rozwiązać umowę za wypowiedzeniem nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość przemawiają przeciwko rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.


Artykuł 15 - Płatność

1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, a w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się w dniu, w którym konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.
2. Sprzedając produkty konsumentom, konsument nie może być nigdy zobowiązany do zapłaty z góry więcej niż 50 % na ogólnych warunkach. Jeżeli została określona zaliczka, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji danego zamówienia lub usługi (usług) przed dokonaniem określonej zaliczki.
3. Konsument ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieścisłości w danych dotyczących płatności, które zostały przekazane lub podane przedsiębiorcy.
4. Jeżeli konsument nie wywiąże się w terminie ze swoich zobowiązań płatniczych, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od nadal należnej kwoty, po powiadomieniu go o zwłoce w płatności przez właściciela, a właściciel przyznał konsumentowi termin 14 dni na dalsze wywiązanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po tym jak płatność nie zostanie dokonana w tym 14-dniowym terminie, a właściciel jest uprawniony do obciążenia go wszelkimi pozasądowymi kosztami windykacji, które poniósł. Te koszty poboru wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2500 EUR; 10% od kolejnych 2500 EUR i 5% od kolejnych 5000 EUR przy minimum 40 EUR. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i wartości procentowych z korzyścią dla konsumenta.


Artykuł 16 - Procedura składania skarg

1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą.
2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być składane przedsiębiorcy w rozsądnym terminie po wykryciu przez konsumenta wad, kompletne i jasno opisane.
3. Reklamacje złożone do przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca udziela odpowiedzi w terminie 14 dni, informując o jej otrzymaniu oraz wskazując, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
4. Skargę na produkt, usługę lub usługę przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie dla konsumentów na stronie internetowej Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Reklamacja jest następnie przesyłana zarówno do danego przedsiębiorcy, jak i do Thuiswinkel.org.
5. Konsument powinien dać przedsiębiorcy co najmniej cztery tygodnie na rozpatrzenie skargi w ramach wzajemnych konsultacji. Po tym okresie powstanie spór, który będzie podlegał rozstrzygnięciu.


Artykuł 17 - Spory

1. Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze warunki ogólne, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub wykonania umów odnoszących się do produktów i usług, które mają być dostarczone lub mają być dostarczone przez tego przedsiębiorcę, mogą być wnoszone do Komisji rozjemczej Thuiswinkel, P.O. Box 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl), przez konsumenta lub przedsiębiorcę, z należytym przestrzeganiem poniższych postanowień.
3. Spór zostanie rozpatrzony przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw złożył skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
4. Jeśli skarga nie doprowadzi do rozwiązania, spór musi zostać przedłożony komisji rozjemczej w formie pisemnej lub w innej formie do ustalenia przez komisję, nie później niż 12 miesięcy od dnia, w którym konsument złożył skargę właścicielowi przedsiębiorstwa.
5. Jeżeli konsument chce zgłosić spór do komisji rozjemczej, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Najlepiej byłoby, gdyby konsument najpierw zgłosił to właścicielowi.
6. Jeśli właściciel chce przedłożyć spór komisji rozjemczej, to konsument w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku właściciela w celu wypowiedzenia się na piśmie, czy tego chce, czy też chce, aby spór został rozpatrzony przez właściwy sąd. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona wyboru konsumenta w terminie pięciu tygodni, jest on uprawniony do skierowania sporu do właściwego sądu. 
7. Komisja rozjemcza wydaje orzeczenie na warunkach określonych w regulaminie komisji rozjemczej (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Decyzje komisji rozjemczej są podejmowane w drodze wiążącej porady.
8. Komisja rozjemcza nie rozpatruje sporu ani nie przerywa postępowania, jeżeli przedsiębiorca otrzymał zawieszenie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył swoją działalność gospodarczą, zanim spór nie zostanie rozpatrzony przez komisję na posiedzeniu i nie zostanie wydana ostateczna decyzja.
9. Jeżeli oprócz Komisji rozjemczej Thuiswinkel właściwa jest inna Komisja rozjemcza, która jest uznana lub powiązana z Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (Instytut ds. Reklamacji Usług Finansowych), to Komisja rozjemcza Thuiswinkel jest w pierwszej kolejności właściwa do rozstrzygania sporów dotyczących przede wszystkim sposobu sprzedaży na odległość lub świadczenia usług. W przypadku wszystkich innych sporów, inny uznany komitet ds. sporów powiązany z SGC lub Kifid.


Artykuł 18 - Gwarancja oddziałowa

1. Thuiswinkel.org gwarantuje przestrzeganie przez swoich członków wiążących porad Komisji rozjemczej Thuiswinkel, chyba że członek podejmie decyzję o przedłożeniu wiążącej porady do rozpatrzenia przez sąd w terminie dwóch miesięcy od jej wysłania. Gwarancja ta zostaje przywrócona, jeżeli wiążąca porada po rozpatrzeniu jej przez sąd pozostanie w mocy, a orzeczenie, które ją wykaże, stanie się ostateczne i rozstrzygające. Do maksymalnej kwoty 10.000,- € za każdą wiążącą poradę, kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Thuiswinkel.org. W przypadku kwot większych niż 10.000,- euro za każdą wiążącą poradę wypłacone zostanie 10.000,- euro. W przypadku nadwyżki, Thuiswinkel.org ma obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić, że członek stosuje się do wiążących porad.
2. Zastosowanie niniejszej gwarancji wymaga, aby konsument złożył pisemne odwołanie do Thuiswinkel.org oraz aby przeniósł swoje roszczenia wobec przedsiębiorcy na Thuiswinkel.org. Jeżeli roszczenie wobec przedsiębiorcy wynosi więcej niż 10 000,- euro, konsumentowi proponuje się przeniesienie jego roszczenia na Thuiswinkel.org, o ile przekracza ono kwotę 10 000,- euro, po czym organizacja ta zażąda zapłaty tego roszczenia w sądzie w celu zaspokojenia roszczeń konsumenta we własnym imieniu i na własny koszt.


Artykuł 19 - Przepisy dodatkowe lub inne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być ze szkodą dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.


Artykuł 20 - Zmiany Ogólnych Warunków Zakupów na Gospodarstwie Domowym

1. Thuiswinkel.org nie będzie zmieniać niniejszych ogólnych warunków, chyba że w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
2. Zmiany niniejszych warunków obowiązują dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku zmian mających zastosowanie w okresie obowiązywania oferty pierwszeństwo ma postanowienie najbardziej korzystne dla konsumenta.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Holandia
P.O. Box 7001, 6710 CB Ede, Holandia


Załącznik I: Wzór formularza wycofania

Wzór formularza unieważniającego

(wypełnij i zwróć ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy)

a. Dalej: [Nazwisko przedsiębiorcy]
Adres geograficzny przedsiębiorcy
[ numer faksu przedsiębiorcy, jeśli jest dostępny]
[ adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy] 

b. Ja/ My* niniejszym zawiadamiamy, że ja/ My* niniejszym zawiadamiamy o naszej umowie dotyczącej
sprzedaż następujących produktów: [nazwa produktu]*
dostarczenie następujących treści cyfrowych: [Oznaczenie treści cyfrowych]*.
świadczenie następującej usługi: [wskazanie usługi]*,
odwołany/anulowany*
 
c. Zamówione w dniu*/otrzymane w dniu* [data zamówienia w przypadku usług lub otrzymania w przypadku produktów]  
d. [nazwa konsumenta(-ów)]
e. [Adres(-y) konsumenta(-ów)]
f. Podpis(-y) konsumenta(-ów) (tylko w przypadku gdy formularz ten jest składany w formie papierowej)

* Wykreśl to, co nie ma zastosowania lub wypełnij to, co ma zastosowanie.

stosować

nowy na salontotal.pl

zapomniane hasło?

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymasz go raz w tygodniu i będziesz na bieżąco z najnowszymi produktami, kodami rabatowymi oraz wskazówkami i trikami. A najlepsze? 10 zł zniżki po zapisaniu się!

Zapomniane hasło?

Podaj swój adres e-mail poniżej. Wyślemy Ci nowe hasło.